17.03.2015 Gründung GOBBS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

18.10.2011 Gründung GOBBS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

03.01.2011 Gründung GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH

25.05.2007 Gründung GOBBS Consulting GmbH